Aanvragen gesloten per 5 januari /
Support request closed at January 5th

Het Design Management (DMN) kijkt met trots terug op twintig jaar design management onder de aandacht brengen. Het vak is in die tijd volwassen geworden. Daarom is het nu tijd voor deze stichting om te sluiten.

DMN was een gezonde stichting en daarom is aan iedereen die het jaarlidmaatschap had voldaan in 2019, dit ook weer teruggestort. De resterende gelden worden beschikbaar gesteld voor financiële ondersteuning aan studenten en onderzoekers die hun onderzoek naar design en/of design management willen presenteren op bijvoorbeeld een congres of symposium. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en beantwoord. Je krijgt spoedig bericht. Bekijk hieronder de voorwaarden.

DMN heeft bijna twintig jaar bestaan en ontwikkelde en deelde kennis over de vraag hoe de inzet van design bijdraagt aan het realiseren van organisatiedoelstellingen en wat daarvoor op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau nodig is.
Sinds 2000 verbond DMN niet alleen professionals rondom het thema design management, maar verbond ook op constructieve wijze de werelden van business, management en creativiteit met elkaar. DMN had leden uit drie belangrijke doelgroepen: de vraagzijde (organisaties als Heineken, Forbo en Philips), de aanbodzijde (ontwerpbureaus en consultants zoals VBAT, Ontwerpwerk en npk design) en onderwijs/onderzoek (TU Delft, HKU en de Design Academy Eindhoven).

Er diende zich geen nieuw bestuur aan en als we naar de bezetting van de avonden keken en naar het langzaam maar gestaag teruglopende ledenaantal, was dit de enige en juiste beslissing. We hebben naar aanleiding van deze beslissing teleurgestelde, maar vooral mooie, warme en begripvolle reacties van leden gekregen. Bovendien zien we om ons heen dat design management en design thinking tegenwoordig een volwassen en erkende functie en werkwijze in het bedrijfsleven zijn geworden en er op de diverse onderwijsinstituten elk jaar een flinke groep aan ontwerpers afstudeert, die hun weg vinden in de maatschappij en het bedrijfsleven.

Hartelijk dank voor de interesse in onze DMN-avonden, lidmaatschap en actieve bijdrage aan het delen van kennis en ervaring de afgelopen twintig jaar.

Hartelijke groet,
Bestuur DMN

Aanvraag ondersteuning gesloten

Het bestuur zal de aanvragen op volgorde van binnenkomst beoordelen en beantwoorden. Je krijgt zo spoedig mogelijk bericht. op = op

Voor (startende) onderzoekers

Geef op 1 A-4 de volgende gegevens en stuur ze naar ons op: info@dmnetwerk.com

 1. voornaam en achternaam
 2. nationaliteit
 3. woonadres
 4. rekeningnummer [IBAN + BIC]
 5. titel onderzoek
 6. abstract over onderzoek, max. 250 woorden
 7. aan welk instituut en in welk jaar afgestudeerd of afstuderende
 8. aanbevelingsbrief van begeleider van een universiteit of hogeschool en/of kopie collegekaart
 9. waar presenteren onderzoeksresultaten (congres, symposium)
 10. wanneer presenteren?
 11. inschatting benodigde reis- en verblijfkosten

Voorwaarden:

 • Vermeld het volgende bij je paper of presentatie: Presenting this paper has been made possible by the Design Management Network.
 • Stuur ons via e-mail een exemplaar van een eventuele publicatie zodra deze is verschenen: info@dmnetwerk.com

Toegekende financiële ondersteuning


Aanvraag vanTitel onderzoekWaar en wanneer presenterenToegekend
1Barend KlitsieNot Invented Here’: Continious Alignment as key to Achieving Implementation in Service OperationsSERVDES.2020, Service Design Conference, juli 2020, Melbourne, Australia€ 1.500,00
2Eva FreseManaging the early phases of disruptive innovation by embedding design in Unilever R&DAOM Annual Meeting, augustus 2020, Vancouver, Canada€ 2.600,00
3Nikki Groote SchaarsbergThe development of a sustainability goal-setting and evaluation tool for packaging, to support producers and importers in their packaging development process, to improve the sustainability of product-packaging combinations.50 prints pocketboeken onderzoeksresultaten en presentatie op Dutch Design Week, oktober 2020, Eindhoven, Nederland€ 750,00
4Alex Gehlensevenclicks.org - How can we harness creativity through web browsing?26th Biennale of Design, BIO26 Common Knowledge, februari 2020, Ljubljana, Slovenia€ 400,00
5Gabriel FontanaMultiform. Promoting inclusivity through sport.Lanceringsevent Multiform, mei 2020, Afrikaanderwijk Coöperatie, Rotterdam, Nederland€ 1.750,00
6Rik MaarsenCompostboardMaterial District, maart 2020, AHOY, Rotterdam€ 1.000,00
7Niya StoimenovaThe adaptive organization: using design’s prototyping practices to navigate complex contextsAcademic Design Conference of DMI, augustus 2020, Toronto€ 2.000,00
8Jan-Maarten in ’t VeldEnhancing the absorptive capacity through Design Thinking: a prototyping perspectiveAcademic Design Conference of DMI, augustus 2020, Toronto€ 2.000,00
9Joost RoozenkransThe design process and how to make better ideasBoth Camp Symposium, februari 2020, Artevelde Hogeschool, Gent, België€ 400,00
10Rebecca StrenkSENSE the NICU of the future. Arte Laguna in Venetië, maart 2020, Veneti뀠1.200,00
11Regina MoránCollaboration in innovation labs to work towards a sustainable healthcare system.Conference Design4Health, juli 2020, Amsterdam€ 850,00
12Lennart LahuisAtlanta Water WorksAtlanta Design Festival, juni 2020, Atalanta, Verenigde Staten€ 1.500,00
13Nora JongenThe creative process according to the menstrual cycle.Nova Synagoga, februari 2020, Zilina, Slowakije€ 350,00
14Jazmin CharalambousAn incidental meeting of parts: An Urban Carpet for Wembley Park.London Borough of Culture, Brent 2020, mei-augustus 2020, Londen, Engeland€ 2.000,00
15Alorah HarmanOrganizing technological R+D through social design.DMI: Making Meaning/Creating Value, April 2020, Madrid, Spanje€ 1.750,00
Totaal € 20.050,00
English version

Support request closed at January 5th

The Design Management Network (DMN) proudly looks back on twenty years of drawing people’s attention to design management.

During those years our field grew to maturity. It is time to round off. The foundation’s remaining funds will be used to financially support students and researchers aiming to present their research into design and/or design management at a conference or seminar. Applications are dealt with in the order in which they come in. You will be notified soon. View the conditions below

DMN has been in action for almost twenty years during which it developed and shared knowledge on how the involvement of design contributes to the realization of organizational aims and the related requirements on a strategic, tactic and operational level.
Since its foundation in 2000, DMN not only connected professionals on every aspect of design management, but also constructively joined the worlds of business, management and creativity. DMN’s members came from three important target groups: from the side of demand (organizations such as Heineken, Forbo, and Philips), from that of supply (design bureaus and consultants such as VBAT, Ontwerpwerk, and npk design), and from education and research (TU Delft, HKU, and the Design Academy Eindhoven).

No new board presented itself and, taking into consideration the attendance at our meetings and our dwindling membership, this was the only possible decision. Following it, we received some disappointed reactions from our members, but mostly beautiful, warm and understanding ones. Moreover, we find that design management and design thinking are now considered fully-fledged and acknowledged functions and procedures within trade and industry, and that various educational institutes annually produce sizeable batches of designers who find their way into society and business.

Our sincerest thanks for your interest in our meetings, for your membership and for actively sharing knowledge and experience over the past twenty years.

Kind regards,
The DMN Board

Support request closed

The DNM Board will deal with the applications in the order in which they come in – as long as supplies last. You will be notified soon.

For (early-career) researchers

Use one A-4 page to provide us with the following information and send it to: info@dmnetwerk.com

 1. given name and family name
 2. nationality
 3. residential address
 4. bank account number [IBAN + BIC]
 5. title of your research
 6. abstract describing your research in 250 words max.
 7. institute and (planned) year of graduation
 8. add a letter of recommendation from your university or college supervisor and/or a copy of your student card
 9. the venue and/or occasion of your presentation (conference, seminar)
 10. the date of your presentation
 11. an estimate of your travel and accommodation costs

Conditions:

 • Add acknowledgements to your paper/presentation: Presenting this paper has been made possible by the Design Management Network.
 • As soon as your research has been published, please send us a copy by email: info@dmnetwerk.com

Hieronder een impressie wat de uitgangspunten en drijfveren waren van het Design Management Netwerk (DMN) van 2000 t/m 2019.

Professioneel netwerk

Design Management Netwerk (DMN) biedt ambitieuze design, brand- en innovatiemanagers de ruimte om met en van elkaar te leren. We verbinden opdrachtgever en opdrachtnemer met onderwijs en onderzoek. Kennis delen is vermenigvuldigen!

Design management

DMN ontwikkelt en deelt kennis hoe de inzet van design bijdraagt aan het realiseren van organisatiedoelstellingen en wat daarvoor op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau nodig is.

Het Design Management Netwerk (DMN) verbindt professionals rondom het thema design management. DMN bestaat sinds 2000 en wil de wereld van business, management en creativiteit constructief met elkaar verbinden.

DMN heeft leden uit drie belangrijke doelgroepen: de vraagzijde (organisaties zoals Heineken, Forbo en Philips), de aanbodzijde (ontwerpbureaus en consultants zoals EdenSpiekermann, VBAT en npk design) en onderwijs/onderzoek (TU Delft, HKU en de Design Academy Eindhoven).

Waar staat DMN voor?

DMN zet zich in voor een professionele en structurele inzet van design. Deze aanpak leidt tot relevante producten, een vitaal merk, betere dienstverlening en succesvolle innovaties. In een breder kader biedt de inzet van design en design thinking de kans om als organisatie sneller en beter in te spelen op veranderingen in de markt. Op die wijze heeft design effect, zorgt het aantoonbaar voor resultaat en helpt het organisaties bij het opbouwen en in stand houden van een duurzaam concurrentievoordeel.

Wat doet DMN?

DMN brengt professionals samen en zorgt dat deze ontmoetingen leiden tot het delen en vermenigvuldigen van kennis. De kern van ons aanbod zijn de netwerkbijeenkomsten (gemiddeld 6 per jaar). Op wisselende locaties belicht DMN actuele, prikkelende en interessante thema’s. Dit kan in de vorm van een business case, een debat, een bedrijfsbezoek of een lezing.

Samenwerking

DMN participeert in relevante events van derden (What Design Can Do, de Dutch Design Week), werkt samen met gelijkgestemde partijen (PDMA, BNO, CLICKNL) en participeert in prijzen die met name de toegevoegde waarde van design voor organisaties belonen (de Dutch Design Awards categorie ‘beste opdrachtgever’, de Europese DME Awards).